Onderzoek naar de mate waarin burn-out voorkomt onder zorgprofessionals in de palliatieve zorg

Burn-out onder zorgprofessionals krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht en lijkt een groeiend probleem. Palliatieve zorg wordt echter vaak beschreven als een bijzondere vorm van zorg, die niet alleen veel vraagt van…

Burn-out onder zorgprofessionals krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht en lijkt een groeiend probleem. Palliatieve zorg wordt echter vaak beschreven als een bijzondere vorm van zorg, die niet alleen veel vraagt van zorgprofessionals, maar ook veel voldoening kan geven. Om zicht te krijgen op de mate waarin burn-out voorkomt onder zorgprofessionals die palliatieve zorg verlenen is een systematisch literatuur onderzoek gedaan. Resultaten In dit literatuuronderzoek zijn 59 studies geincludeerd die gepubliceerd werden tussen 2008 en 2020. De prevalentie van burn-out onder zorgprofessionals die palliatieve zorg verlenen varieerde in deze studies van 3% – 66%, waarvan de meerderheid een prevalentie van 18% of hoger rapporteerde. In de studies werden geen grote verschillen gevonden in prevalentie tussen verpleegkundigen en artsen. Wel toonden zorgprofessionals die palliatieve zorg verlenen in algemene settingen meer symptomen van burn-out dan hun collega’s die in gespecialiseerde palliatieve zorg settingen werken. Van de geïncludeerde studies rapporteerden tien over de effecten van interventies gericht op het voorkomen van burn-out in de palliatieve zorg. In zes studies werd een, vaak kleine, significante afname van één of meer symptomen van burn-out gevonden na de interventie. Deze interventies waren gericht op meditatie, het verbeteren van communicatie vaardigheden, intervisie en supervisie gebaseerd op kunstzinnige therapie. Ongeveer 1 op de 5 zorgprofessionals in de palliatieve zorg krijgt te maken met burn-out Concluderend kan worden gesteld dat de mate van gerapporteerde burn-out onder zorgprofessionals die palliatieve zorg verlenen ver uiteen loopt. Echter, de meeste studies tonen aan dat ongeveer 1 op de 5 de zorgprofessionals te maken heeft met burn-out. Vooral zorgprofessionals in een generalistische palliatieve zorg setting ervaren meer burn-out symptomen dan zorgprofessionals in specialistische settingen. Dit verdient aandacht. Niet alleen voor het welzijn van de zorgprofessionals zelf, maar ook in het licht van een groeiende vraag naar palliatieve zorg als gevolg van de dubbele vergrijzing. De gevonden interventie studies in dit literatuur onderzoek laten echter slechts een kleine verbetering in symptomen zien. Opvallend is dat alle interventies gericht zijn op de individuele zorgprofessional. Er is slechts één interventie studie die zich richt op het team. Aangezien burn-out mede wordt veroorzaakt door werkcondities is meer onderzoek nodig naar een aanpak gericht op zowel het individu, het team als de organisatie. Meer informatie Op de publicatiepagina van dit onderzoek vind je meer informatie.