Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland gelanceerd

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland gelanceerd

Graag sturen we hierbij het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Het is op 3 oktober 2017 met een mooie bijeenkomst officieel gelanceerd. Met het kwaliteitskader wordt ingespeeld op de doelstelling van het ministerie van…

Graag sturen we hierbij het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Het is op 3 oktober 2017 met een mooie bijeenkomst officieel gelanceerd. Met het kwaliteitskader wordt ingespeeld op de doelstelling van het ministerie van VWS: iedere inwoner van Nederland moet vanaf 2020 verzekerd zijn van goede palliatieve zorg op de juiste plaats.

 

Inhoud
In het kwaliteitskader is op een richtinggevende wijze beschreven wat vertegenwoordiging van patiënten en naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars vinden dat de kwaliteit van palliatieve zorg moet zijn. Het legt ook de basis voor de invulling en voor de coördinatie tussen de bij ieder zorgdomein betrokken beroepsgroepen. Ook staan er verwijzingen in naar relevante richtlijnen en meetinstrumenten en is er een begrippenkader aan toegevoegd. Dit is bedoeld om de in palliatieve zorg gebruikte termen een eenduidige lading te geven.

 

Vervolg
Nu het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland gelanceerd is, start de implementatiefase. Het is mede daarom aan KNMG aangeboden. Want het is de bedoeling dat de artsenfederatie het met alle relevante partijen verder gaat brengen. Naast het kwaliteitskader is ook een Handreiking financiering palliatieve zorg 2018 uitgebracht. Hierin zijn de huidige mogelijkheden tot financiering van palliatieve zorg in iedere zorgsetting weergegeven. Op dit moment wordt met relevante partijen over een structuur daarbij gesproken.

 

Ontstaan kader en betekenis
Het is mooi dat beroeps- en wetenschappelijke verenigingen, professionals, patiënten in de palliatieve zorg en hun naasten overeenstemming bereikten over wat de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland moet zijn. Palliactief en IKNL namen hiervoor in 2015 het initiatief. Vanuit de ambitie van VWS zijn zij daarom in 2015 het project ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland met passende financiering gestart. Wij hopen dat alle bij palliatieve zorg betrokken mensen meewerken aan deze implementatie.

 

Vragen, reageren en meer informatie
Als u vragen heeft of wilt reageren, dan kunt u contact opnemen met Elske van der Pol, senior adviseur palliatieve zorg bij IKNL. Voor vragen of reactie op de financiële handreiking kunt u terecht bij projectmedewerker Chantal Pereira, IKNL.

Meer informatie over het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland: