Herziene richtlijn Vermoeidheid

De herziene richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase is gereed. De richtlijn is multidisciplinair en evidence-based gereviseerd en is sinds vandaag beschikbaar op Pallialine en als samenvatting in…

De herziene richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase is gereed. De richtlijn is multidisciplinair en evidence-based gereviseerd en is sinds vandaag beschikbaar op Pallialine en als samenvatting in de webshop van IKNL en in de app PalliArts.

In de herziene richtlijn is duidelijker gedefinieerd wie verantwoordelijk is voor de signalering van vermoeidheid. Psychosociale interventies en bewegingsinterventies zijn meer onder de aandacht gebracht. Daarnaast is verduidelijkt dat medicatie alleen is geïndiceerd in de terminale fase. Bij de herziening is tijdens alle fasen gebruik gemaakt van de input van patiënten. Drie patiëntvertegenwoordigers namen zitting in de richtlijnwerkgroep.

Bij deze herziening is de inhoud van de richtlijn afgestemd met het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. De richtlijn gaat in op thema’s uit het Kwaliteitskader zoals gezamenlijke besluitvorming en interdisciplinaire zorg. Ook is er eenduidigheid over definities.

Doelgroep
De richtlijn is gericht op de vermoeidheid bij volwassen patiënten (18 jaar en ouder) met kanker voor wie genezing niet meer mogelijk is. Waar mogelijk wordt onderscheid gemaakt tussen de periodes van ziektegerichte-, symptoomgerichte- en terminale palliatie.

 

Maak vermoeidheid bespreekbaar
Vermoeidheid heeft een grote impact op de ervaren kwaliteit van leven van patiënten met kanker in de palliatieve fase. De richtlijn focust op het ondersteunen van de patiënt en diens naasten bij het verminderen van vermoeidheid en het leren omgaan met vermoeidheid.

In de richtlijn wordt het belang benadrukt van het erkennen van de ervaren last van vermoeidheid, het aandacht besteden aan en het begrip tonen voor vermoeidheid. Er wordt geadviseerd vermoeidheid bespreekbaar te maken en voorlichting te geven over het symptoom en hoe hiermee om te gaan. Ook wordt het belang aangegeven van het systematisch meten van vermoeidheid, het zoeken naar onderliggende en in standhoudende factoren en het zoeken naar interventies ter vermindering van de vermoeidheid samen met de patiënt.

 

Totstandkoming
Aan de richtlijn is twee jaar gewerkt door een werkgroep bestaande uit met gemandateerde leden en onder voorzitterschap van Prof. dr. C.C.D. van der Rijt. De richtlijnwerkgroep Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase bestaat uit gemandateerde leden namens de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), Palliactief, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). IKNL financiert de richtlijn en verzorgt de procesbegeleiding.

De klankbordgroep bestaat uit gemandateerde leden namens de Landelijk werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO), Beroepsvereniging Professionals in Sociaal Werk (BPSW) en Ergotherapie Nederland. Ook namen drie patiëntvertegenwoordigers zitting in de richtlijnwerkgroep namens ProstaatKankerStichting.nl en Borstkanker Vereniging Nederland (BVN).

 

Richtlijn, samenvatting en samenvattingskaartje
De herziene richtlijn is beschikbaar op Pallialine, waar ook de samenvatting staat. Deze samenvatting is te vinden in de app PalliArts. Het samenvattingskaartje is te bestellen of te downloaden via de webshop van IKNL.

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Naomi Reitsma, adviseur palliatieve zorg.