Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland

Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland

Het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland is een samenwerkingsverband tussen regionale netwerken palliatieve zorg, het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en de expertisecentra palliatieve zorg van het VUmc..

Het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland is een samenwerkingsverband tussen regionale netwerken palliatieve zorg, het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en de expertisecentra palliatieve zorg van het VUmc en AMC. De eerste bijeenkomst van het consortium was in het voorjaar van 2014 en op 30 maart 2015 is de samenwerking in een convenant vastgelegd. Het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland is een van de zeven consortia palliatieve zorg in Nederland; een landelijk dekkend netwerk om palliatieve zorg overal in Nederland te optimaliseren.

 

Het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland (Consortium NHF) is opgezet om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase voor iedereen binnen de regio mogelijk te maken. Daartoe is voor iedereen met een levensbedreigende aandoening en hun naasten in de regio Noord-Holland en Flevoland optimale palliatieve zorg beschikbaar en toegankelijk; deze zorg wordt door de patiënten en naasten ervaren als optimaal, en sluit aan bij wat gewenst en nodig is. Om dit te bereiken zijn drie zaken essentieel:

 

Patiënten en/of naasten worden structureel betrokken bij activiteiten van het consortium.
Zorg, onderwijs en onderzoek moet goed op elkaar aansluiten en elkaar versterken.
Een cultuurverandering waardoor alle betrokkenen tijdig rekening houden met het naderende einde van mensen met een levensbedreigende aandoening.

 

De netwerken palliatieve zorg vertegenwoordigen zorgaanbieders die ook palliatieve zorg verlenen. Het gaat bijvoorbeeld om ziekenhuizen, woonzorgcentra, hospices, huisartsen, geestelijk verzorgers. Er zijn tien netwerken palliatieve zorg in Noord Holland en Flevoland:

 

  • Almere (http://www.npzalmere.nl)
  • Amstelland en Meerlanden (http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/amstellandenmeerlanden)
  • Amsterdam – Diemen (http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/amsterdam)
  • Gooi en Vechtstreek (http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/gooienvechtstreek)
  • Kop van Noord-Holland (http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/kopvannoordholland)
  • Midden- en Zuid-Kennemerland (http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/middenenzuidkennemerland)
  • Noord-Kennemerland (http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/noordkennemerland)
  • Noord- en Oost-Flevoland (http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/noordenoostflevoland)
  • West Friesland (http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/westfriesland)
  • Zaanstreek-Waterland (http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/zaanstreekwaterland)

De consortia zijn opgericht in het kader van het nieuwe Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Dit programma is in 2014 gestart. In dit kader is er het ZonMw programma ‘Palliantie’ (http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/palliantie/algemeen/), activiteiten in de consortia palliatieve zorg en aanvullend nationaal beleid. Doel van het NPPZ: in 2020 mag iedere burger rekenen op goede palliatieve zorg (juiste plaats, juiste moment en met de juiste zorg en ondersteuning).

 

Leidend in de activiteiten van het consortium zijn de programmatische aanpak en de nota over duurzame samenwerking: